Ansökningsformulär för Konstrundan 2021

Alla uppgifter och allt material som du anger i denna ansökan används i anknytning till Konstrundan. Om du t.ex. har hemligt telefonnummer så bör du meddela arrangören det. De bilder du laddar upp bör du ha rättigheter till, då vi av utrymmesbrist inte har möjlighet att ange fotografen i vårt material.
Alla fält med röd text är obligatoriska.

Hakemuslomake Konstrundan 2021-tapahtumaan

Kaikkia tässä hakemuksessa antamiasi tietoja ja materiaaleja voidaan käyttää Konstrundanin yhteydessä. Jos sinulla esim. on salainen puhelinnumero, sinun tulee tiedottaa asiasta järjestäjälle. Sinulla pitää olla oikeudet hakemukseen ladattuihin kuviin, sillä tilan puutteesta johtuen emme voi nimetä valokuvaajaa.
Kaikki punaisella merkityt kohdat ovat pakollisia.

Application form for Konstrundan 2021

All information and material submitted with this application can be used by Konstrundan. If you e.g. have a silent telephone number, you need to notify the organizer. You must have the rights to the photographs you upload, as we do not always have space in our printed material to credit the photographer.
Please note: All areas marked with red text are mandatory.


Kontaktuppgifter | Yhteystiedot | Contact information

Kontrollera att e-posten stämmer. Den går inte att ändra eller byta senare.

Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu. Sitä ei voi muuttaa tai vaihtaa myöhemmin.

Check that your email is correct. It cannot be changed later.

Vilka år | Minä vuosina | What years:
Likaså för statistiken frågar vi | Yhtä lailla tilastoja varten kysymme | Also for statistical reasons we ask:
Om ansökan gäller flera personer, hur många har / har inte FO-nummer?
Jos hakemus koskee useita henkilöitä, miten monella on/ei ole Y-tunnusta?
If applying with a group, how many have/don’t have a company ID?
Om ansökan gäller flera personer, hur många är kvinnor/män/annat?
Jos hakemus koskee useita henkilöitä, kuinka moni on nainen/mies/muu?
If applying with a group, how many are women/men/other?
Om ansökan gäller flera personer, hur många hör till de olika åldersgrupperna?
Jos hakemus koskee useita henkilöitä, kuinka moni kuuluu annettuihin ikäryhmiin?
If applying with a group, how many are of the given ages?

Uppgifter för hemsidan, tidningen och arkivet

De uppgifter som fylls i här utgör grunden för profilsidan på hemsidan och presentationen i Konstrundan-tidningen. Uppgifterna överförs också till Konstrundans arkiv. Om möjligt, skriv info om deltagare, program under Konstrundan och köranvisningar på svenska, finska och engelska.

Tiedot kotisivuja, lehteä ja arkistoa varten

Seuraavat tiedot näkyvät taiteilijan omalla sivulla sekä Konstrundan lehdessä. Tiedot siirtyvät myös Konstrundanin arkistoon. Jos mahdollista, kirjoita osallistujakuvaus, ohjelmatiedot sekä ajo-ohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Information for the website, the Konstrundan newspaper and the Archives

The information you present will be the basis for your profile page on the website and your presentation in our newspaper. This information is also transferred to Konstrundan’s archive. If possible, please write the description of the participant, information about program during Konstrundan and driving instructions in all languages English, Swedish and Finnish.


Klicka i vilken region din besökspunkt finns i. Valitse käyntikohteen sijainti näistä vaihtoehdoista. Select your region:


Kontrollera att din punkt på kartan stämmer! Du kan flytta markören på kartan till rätt plats om den inte stämmer.

Tarkista pisteesi sijainti kartalla! Voit siirtää kohdistimen kartalla oikeaan sijaintiin, jos se osoittaa väärään paikkaan.

Check your spot on the map! If it is incorrect, you can move it with the marker.

Fyll i vid behov. Kom ihåg att området kan vara obekant för besökaren.
Täytä tarvittaessa. Muista, että kävijöille seutu voi olla vieras.
Fill this out when needed. Remember that visitors might not be familiar with the area.
Skriv presentationen i jag / vi-form. Texten kommer att vara besökarnas första kontakt med dig / er.
Kirjoita esittely minä / me-muodossa. Teksti on vierailijoiden ensimmäinen kontakti sinuun / teihin.
Introduce yourself/yourselves using I / we. This text is the visitors first contact with you.

År 2020 erbjöd vi deltagarna möjligheten till att göra en kort presentationsvideo till hemsidan. Vi erbjuder alla deltagare samma möjlighet år 2021.

Vuonna 2020 tarjosimme osallistujille mahdollisuuden tehdä lyhyen esittelyvideon itsestään kotisivuillemme. Tarjoamme saman mahdollisuuden myös 2021.

In 2020 participants were able to make a short video presentation of themselves and their art. We offer the same possibility this year 2021.

Berätta här på svenska om du/ni arrangerar en workshop, ger arbetsdemonstrationer, arrangerar en utställning eller har övrigt program under Konstrundan-helgen.
Kerro tässä suomeksi, jos järjestät/te työpajan, annatte työnäytöksiä, järjestätte näyttelyn tai jos teillä on jotain muuta ohjelmaa Konstrundan-viikonlopun aikana.
Do you have plans to hold a workshop, work demo, an exhibition or other activities during the weekend of Konstrundan?

Här kan du kryssa i flera. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. Choose one or more alternatives

Ladda upp ditt CV | Lataa ansioluettelosi | Upload your CV

CV:n ses endast av arrangören. CV:n behövs endast på ett språk. Du kan ladda upp din CV i antingen som .doc eller .pdf. Du kan endast ladda upp en fil. Om du vill att meritförteckningen omfattar flera personer kan du slå ihop dokumenten eller lämna in en sammanfattning istället för en CV.

CV näkyy ainoastaan järjestäjälle. Riittää, että toimitat CV:n yhdellä kielellä. Liitä ansioluettelosi .doc tai .pdf tiedostona. Voit liittää ainoastaan yhden tiedoston. Jos haluat useamman henkilön ansioluettelot mukaan, yhdistä ne ensin yhdeksi tiedostoksi tai toimita yhteenveto CV:n sijaan.

Your CV is seen only by the organizer. It’s enough to submit your CV in one language. You can upload your resume in either .doc or .pdf. You can only upload one file. If you want the resume to include several people, please merge the documents or submit a summary instead of a CV.

Ladda upp fotografier

 • Alla bilder som du laddar upp bör du ha rättigheter till, då vi av utrymmesbrist inte har möjlighet att ange fotografen i tidningen. Du kan ändå ange fotografens namn i bildens namn, så syns det på hemsidan.
 • Namnge dina bilder: ange relevant info i namnet, t.ex. Förnamn Efternamn, Verkets namn, teknik/material, mått, årtal, Fotograf Förnamn Efternamn.
 • De bilder du laddar upp här kan användas på Konstrundans hemsida, i det digitala arkivet och i marknadsföringen av Konstrundan. Arrangören har rätt att ge bilderna till press och media.
 • Bilderna bör vara i .jpg filformat och de får vara max 2048 pixlar/sida och max 2 Mb.
 • Ladda upp fem foton. Välj fina bilder av bra kvalité, gärna av nyare produktion. Bilderna är det viktigaste verktyget vid bedömningen.

Kuvien lataaminen

 • Sinulla tulee olla käyttöoikeus jokaiseen lataamaasi kuvaan, sillä tilanpuutteesta johtuen meillä ei ole mahdollista mainita kuvaajaa. Voit kuitenkin mainita kuvaajan tiedoston nimessä, niin se näkyy kotisivuillamme.
 • Nimeä kuvat: lisää kaikki tarpeellinen tieto kuvan nimeen, esim. Etunimi Sukunimi, Teoksen nimi, tekniikka/materiaali, mitat, vuosi, kuvaaja Etunimi Sukunimi.
 • Lataamiasi kuvia käytetään Konstrundanin kotisivuilla, digitaalisessa arkistosamme ja Konstrundanin markkinoinnissa. Järjestäjällä on oikeus antaa kuvia lehdistölle ja medialle.
 • Kuvien tulee olla .jpg-muodossa ja max 2048 pikseliä/sivu ja max 2 Mb.
 • Lataa viisi kuvaa. Valitse hyvälaatuisia kuvia, mielellään uudesta tuotannosta. Kuvat ovat arvioinnin tärkein perusta.

Upload pictures

 • You must have the rights to all photographs and images that you upload, as we do not have space in the printed material to credit the photographer. You can still include the photographer's name in the file name, so it will be visible on the website.
 • Naming your files: add all relevant information in the name, for example Firstname Surname, Name of Artwork, technique/material, size, year, Photographer Firstname Surname.
 • When uploading images you give permission for them to be used on Konstrundan’s website, in the digital archive, in the marketing of Konstrundan and to be shared with the press and media.
 • The images should be in .jpg file format and they can be a maximum of 2048 pixels/side and maximum of 2 Mb.
 • Upload five photos. Choose photographs of high quality, preferably of newer production. These images are the most important tool in the assessment.

Foto 1: Till Konstrundan-tidningen | Konstrundan-lehteen | For the Konstrundan newspaper

Bilden bör vara kvadratisk och ha resolution 300 dpi. | Kuvan tulee olla neliö ja resoluution 300 dpi. | The photograph should be square with a resolution of 300 dpi.

Foto 2: Personbild, gärna i arbetsmiljö | Henkilökuva, mielellään työympäristössä | Personal portrait, if possible at work or in your studio

Foto 3: Exempel på vad du gör | Esimerkki tuotannostasi | Example of your work

Foto 4: Exempel på vad du gör | Esimerkki tuotannostasi | Example of your work

Foto 5: Exempel på vad du gör | Esimerkki tuotannostasi | Example of your work

Godkännande | Hyväksyntä | Approval

Om jag blir en av deltagarna i årets Konstrunda förbinder jag mig till att:

 • Själv finnas till förfogande och att hålla mig till de gemensamma tiderna för öppethållning under Konstrundan lö-sö 4-5.9.2021 kl. 11-17.
 • Aktivt delta i marknadsföringen och utdelningen av marknadsföringsmaterialet.
 • Använda Konstrundans logo i min kommunikation.
 • Länka till Konstrundans hemsida från min egen hemsida och aktivt följa med Konstrundan och dela och tagga inlägg på Facebook och Instagram. @konstrundan #konstrundan
 • Markera vägen till besöksplatsen med hjälp av affischer eller skyltar.
 • Anmäla besökarantalet till arrangörerna redan söndagen den 5.9.
 • Återlämna de ifyllda lotterilapparna till arrangören senast fredagen den 10.9.
 • Fylla i utvärderingsenkäten efter evenemanget, senast fredagen den 10.9.
 • Jag samtycker till att min besökspunkt finns med i det digitala arkivet  som är öppet för allmänheten. Jag kontaktar arrangören om jag vill bli borttagen ur arkivet.
 • JAG SAMTYCKER TILL ATT DEN INFO OCH DET MATERIAL JAG ANGETT I DENNA ANSÖKAN FÅR ANVÄNDAS I MARKNADSFÖRINGEN AV KONSTRUNDAN.

Jos minut valitaan Konstrundaniin, sitoudun seuraavaan:

 • Olen itse paikalla tapahtuman aikana ja noudatan sovittuja aukioloaikoja la-su 4.-5.9.2021 klo 11-17.
 • Markkinoimaan tapahtumaa aktiivisesti ja levittämään sen markkinointimateriaalia.
 • Käyttämään Konstrundanin logoa viestinnässäni
 • Linkittämään omilta kotisivuiltani Konstrundanin kotisivuille ja aktiivisesti seuraamaan Kostrundania ja jakamaan ja tägäämään somemateriaalia Instagramissa ja Facebookissa. @konstrundan #konstrundan
 • Huolehdin, että käyntikohteen viitoitus näkyy päätieltä Konstrundan-julisteiden avulla.
 • Ilmoittamaan kävijämäärän järjestäjille heti tapahtuman päätyttyä sunnuntaina 5.9.
 • Palauttamaan täytetyt arpalipukkeet järjestäjälle viikon sisällä tapahtumasta viimeistään perjantaina 18.9.
 • Täyttämään tapahtuman palautelomakkeen viimeistään perjantaina 18.9.
 • Käyntikohteeni saa näkyä avoimessa sähköisessä arkistossa . Otan yhteyttä järjestäjään jos tulevaisuudessa haluan, että käyntikohteeni poistetaan arkistosta.
 • Sitoudun siihen, että hakemuksessa antamiani tietoja ja kuvia saa käyttää Konstrundanin markkinoinnissa.

If I am selected to participate in Konstrundan 2021, I commit to:

 • Being present during the weekend and to honour the opening hours of Konstrundan: Sat-Sun 4-5.9.2021 at. 11-17.
 • Actively participate in the marketing and distribution of the marketing materials. To use Konstrundan’s logo in my communication.
 • Link to Konstrundan’s website from my own website and actively follow Konstrundan and share and tag posts on Facebook and Instagram with my social networks. @konstrundan #konstrundan
 • Put up signposts to mark the way to my studio.
 • Register the number of visitors and share this info with the organizers on Sunday 5.9.
 • Return all lottery ticket entries to the organizer no later than Friday 10.9.
 • Fill in the evaluation questionnaire after the event, no later than Friday 10.9.
 • I agree that my studio/ point of visit is included in the digital archive, which is open to the public. I contact the organizer if I want to be removed from the archive.
 • I AGREE THAT ALL THE INFO AND MATERIAL I SUBMIT IN THIS APPLICATION CAN BE USED FOR MARKETING PURPOSE OF KONSTRUNDAN.

Om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökningen, kontakta projektledare Martina Lindberg, konstrundan.aboland@gmail.com

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä projektijohtaja Martina Lindbergiin, konstrundan.aboland@gmail.com

If you have any questions or if you need help filling out the form, please contact project manager Martina Lindberg, konstrundan.aboland@gmail.com

Om du inte förflyttas från blanketten till följande sida har din ansökan inte skickats in. Kontrollera att du fyllt i alla gula fält, de är obligatoriska.

Hakemus ei ole tullut perille jos et siirry lomakesivulta eteenpäin. Tarkista, että olet täyttänyt kaikki pakolliset, keltaisella merkityt, kentät.

If you are not transferred from the form to the following page, then your application has not been submitted. Make sure you fill in all the yellow fields, they are mandatory.


 

PROJEKTLEDARE / PROJEKTIJOHTAJA /
PROJECT MANAGER

Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

 

ARRANGÖR / JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

Åbolands hantverk rf
Strandvägen / Rantatie 16 B
21600 Pargas / Parainen

REGIONKONTAKTER / ALUEVASTAAVAT /
REGIONAL CONTACTS

HELSINGFORS / HELSINKI
Ida Taavitsainen
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com

VÄSTRA NYLAND / LÄNSI-UUSIMAA
Jani A. Purhonen
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND / ITÄ-UUSIMAA
Leena Stolzmann
leena.stolzmann(a)gmail.com

ÅLAND / AHVENANMAA 
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth
konstrundan.aland(a)gmail.com

ÖSTERBOTTEN / POHJANMAA
Oona Haapamäki
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com

NORRA FINLAND / POHJOIS-SUOMI
Ami Avellan  konstrundan.norrafinland(a)gmail.com

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjeemme |
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER